ཕྲ་གཟིགས་ཆེ་མཐོང་ལྟ་ཤེལ་འོག་གི་ཏོག་གསར་ནད་དུག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།
  ༄༅། །ངེད་དྲ་བར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2020 ལོའི་ཟླ 4 ཚེས 4 རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཡིན།