༄༅། །ངེད་དྲ་བར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2020 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 19 རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།»གཙོ་ངོས།»སྙན་རྩོམ།
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།

སྙན་རྩོམ།


དྲན་འོས་པའི་མི།
སྤེལ་དུས: 2018-06-0
དྲན་འོས་པའི་མི།
སྤེལ་དུས: 2018-05-1
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
སྤེལ་དུས: 2017-09-0
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
ཤེས་རིག་སློབ་གླིང་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཕུལ་བའི་ཤིས་ཚིག་བདམས་བཀོད།
སྤེལ་དུས: 2016-11-1
མ་ཡུམ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཕུལ་བའི་ཤིས་ཚིག་བདམས་བཀོད།
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་རྩོམ། ཁག་གསུམ་པ།
སྤེལ་དུས: 2016-09-1
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་རྩོམ། ཁག་གསུམ་པ།
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སློབ་མའི་རྩོམ་ཡིག་བདམས་བཀོད། ཁག་གཉིས་པ།
སྤེལ་དུས: 2016-09-1
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སློབ་མའི་རྩོམ་ཡིག་བདམས་བཀོད། གཉིས་པ།
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སློབ་མའི་རྩོམ་ཡིག་བདམས་བཀོད། ཁག་དང་བོ།
སྤེལ་དུས: 2016-09-0
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སློབ་མའི་རྩོམ་ཡིག་བདམས་བཀོད།
ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་ལམ་དབྱངས་ཅན་བཞད་པའི་འཛུམ་ཟེར་གྱི་ཉེ་བའི་སྙན་བཏུས།
སྤེལ་དུས: 2016-08-0
ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་ལམ་དབྱངས་ཅན་བཞད་པའི་འཛུམ་ཟེར་གྱི་ཉེ་བའི་སྙན་བཏུས།
གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐོ་གཉིས་དང་བོའི་ཆེད་བསྒྲིགས་སྙན་རྩོམ་བདམས་བཀོད།
སྤེལ་དུས: 2016-04-2
གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐོ་གཉིས་དང་བོའི་ཆེད་བསྒྲིགས་སྙན་རྩོམ་བདམས་བཀོད།
སྐབས་དང་བོའི་མདོ་ལྷོའི་དགེ་སློབ་ལྷན་འཛོམས།
སྤེལ་དུས: 2016-01-2
སྐབས་དང་བོའི་མདོ་ལྷོའི་དགེ་སློབ་ལྷན་འཛོམས།

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 32 )ཡོད།                པར་ངོས 1/4 པར་ཡོད།  འོག་མ།  པར་ངོས་ཐ་མ།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
6645323
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:www.jmjzjy@126.com
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།