སྒྲ་སྦྱོར་བམ་པོ་གཉིས་པའི་བཀས་བཅད།

སྒྲ་སྦྱོར་བམ་པོ་གཉིས་པའི་བཀས་བཅད།

 

      ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། བམ་པོ་དང་པོ། རྟའི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་ཕོ་བྲང་སྐྱིའི་འོན་ཅང་དོ་ན་བཞུགས། སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག་གསར་རྙིང་དང་། ཀུན་ཆེན་བཏུས།  གར་ལོག་གི་ཕོ་ཉས་ཕྱག་བཙལ།  བློན་ཆེན་པོ་ཞང་ཁྲི་གཟུང་རམ་ཤགས་དང་།  བློན་མང་རྗེ་ལྷ་ལོད་ལ་སོགས་པས་རྒྱ་ལས་མནངས་མང་པོ་བཅད་དེ། རྔ་རྟ་དང་བ་མར་ཕལ་མོ་ཆེ་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ནས། ཞང་བློན་མན་ཆད་སོ་སོར་བྱ་དགའ་སྩལ་བའི་ལན་ལ། གཉི་འོད་གི་མཁན་པོ་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། སུ་རེནྡྲ་བོདྷི་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། བོ་དྷི་མི་ཏྲ་དང་།  བོད་